Вимоги до оформлення статей

Видавничі вимоги щодо оформлення статей в «Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту»

До публікації в Збірнику наукових праць УкрДУЗТ (далі Збірник) приймаються матеріали науково-дослідних робіт науково-педагогічних працівників, науковців, спеціалістів залізничного транспорту та інших галузей промисловості за спеціальностями 131 – Прикладна механіка; 132 – Матеріалознавство, 133 – Галузеве машинобудування, 144 – Теплоенергетика, 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193 – Геодезія та землеустрій, 273 – Залізничний транспорт та 275 – Транспортні технології.

Збірник включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ МОН України від 28.12.2019 р. №1643).

Всі статті, які приймаються до друку у Збірнику, проходять перевірку на ознаки академічного плагіату./p>

У зв'язку з цим редакційна колегія «Збірника наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту» звертається до авторів, які бажають опублікувати статтю в Збірнику, з проханням керуватися вимогами МОН України до наукових статей, опублікованих у фахових виданнях.

Статті, які не відповідають вказаним вимогам, до друку в Збірнику прийматись не будуть.

1. Структура статей.

Назва статті друкується великими літерами прямим шрифтом 2 мовами (українською та англійською).
Автори (вчене звання, ініціали, прізвище) 2 мовами (українською та англійською).
Анотація 2 мовами (українською та англійською). На початку пишеться слово «Анотація» (або «Abstract») одразу після крапки іде текст самої анотації.
Якщо стаття написана українською, то анотація англійською має бути не менше 1800 знаків, анотації українською не менше 50 слів.
Якщо стаття написана англійською, то анотація українською не менше 1800 знаків, англійською не менше 50 слів.
Ключові слова 2 мовами (українською та англійською) до 10 слів (після кожної анотації). На початку пишеться «Ключові слова» (або «Keywords») та після двокрапки ідуть власне ключові слова розділені комою.

Розділи статті:

Вступ. У вступі можна вказати до якої галузі науки (виробництва) відносяться дослідження, про які йде мова в статті, навести обґрунтування актуальності проблеми, розв'язуваної автором;
Аналіз останніх досліджень і публікацій в яких вирішувалася дана проблема іншими вченими, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена ця стаття. Слід намагатися включити до аналізу якомога свіжіші літературні джерела, принаймні не менше 50% від розглянутих у даному розділі публікацій мають бути оприлюднені в останні 10 років. До огляду мають бути включені джерела, що містять інформацію про дослідження не тільки вітчизняних а й закордонних вчених. Обов’язково мають бути розглянуті, проаналізовані та включені до переліку використаних джерел публікації за темою дослідження (бажано декілька публікацій із різних джерел), що оприлюднені у виданнях, які індексуються у наукометричних базах Scopus або Web of Science, в тому числі і закордонними авторами (посилання на такі джерела не мають бути формальними!). Не допускається здійснювати посилання на більш ніж 2 джерела без конкретизації отриманих в них результатів та їх порівняння за сучасним науковим рівнем.
Визначення мети та завдання дослідження. У розділі слід чітко сформулювати мету статті й навести обов’язковий перелік завдань, що в ній розв’язуються.
Основний матеріал. Описується методика проведених досліджень і наводяться отримані результати. Наводяться приклади практичних рішень (результати експериментів, графіки, діаграми і т.п.), що дозволяють оцінити адекватність запропонованих теоретичних рішень і їх практичну значимість.
Матеріали, наведені у основній частині статті, мають бути новими, отриманими авторами статті при проведенні власних досліджень. Не допускається приведення значного обсягу раніше відомих теоретичних положень, формул, рисунків тощо.
Розрахунки та моделювання повинні супроводжуватись вихідними даними, посиланнями на методики, які при цьому застосовуються та результатами з їх детальним аналізом та оцінкою адекватності.
Допускається основну частину статті розбивати на структурні підрозділи у відповідності до завдань, поставлених авторами у попередньому розділі, при цьому назви підрозділів виділяються курсивом.
Висновки. Стисло аналізуються отримані результати досліджень, та подаються перспективи подальших робіт у цьому напрямку. Пункти висновків наводяться відповідно до завдань з розділу «Визначення мети та завдань досліджень». Для обґрунтування значимості отриманих результатів доцільно (при можливості) порівняти їх із аналогічними, отриманими раніше вітчизняними та закордонними вченими.
Список використаних джерел з обов'язковим посиланням на них у тексті статті [1]. Бібліографічний опис оформляється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання Загальні положення та правила складання».
Після списку використаних джерел наводяться відомості про авторів 2 мовами (українською та англійською): прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, звання, кафедра, відділ та повна назва організації де працює або навчається автор. ORCID iD. Тел. E-mail.
Автори несуть відповідальність за зміст статті, точність і якість перекладу.
Статті, які носять оглядовий характер, для прийняття до друку в Збірник мають відповідати всім зазначеним вище вимогам та мати об’єм не менше 10 друкованих аркушів (максимальний об’єм не обмежується).

2. Рекомендації до тексту:

Текстові матеріали готуються та друкуються з використанням комп’ютерних текстових редакторів MS Word версії не раніше «for Windows 2003». Шрифт тексту має бути 14 пт, гарнітура – Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1, в одну колонку. Для набору формул використовують вбудований редактор формул (MathType). Табличні матеріали допускається готувати з використанням електронних таблиць (MS Excel) або з використанням вбудованого редактора таблиць MS Word.
Поля по 20 мм з усіх боків.
Абзацний відступ по всьому тексту статті – 1,25 мм. Міжабзацний інтервал з обох боків – 0 пт.
Форматування тексту – по ширині без автоматичних переносів слів та без ділення на колонки.
Рисунки у форматі jpq мають бути вставлені в текст статті і мати відповідні підрисункові підписи (Рис.1. …..).
Формули, рисунки та таблиці відокремлюються від основного тексту зверху та знизу одним пустим рядком.

3. До редакції подаються:

1. Електронний варіант статті надсилається на електронну пошту редакції Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або подається у НДЧ УкрДУЗТ на електронному носії (флеш-накопичувачі).
2. Сканована копія авторської згоди або авторського договору (щось одне за бажанням авторів) на друк статті та розміщення її в репозитарії УкрДУЗТ. Форму авторського договору та авторської згоди можна завантажити з офіційного сайту репозитарію УкрДУЗТ - http://lib.kart.edu.ua/

Вартість публікації статті у «Збірнику наукових праць УкрДУЗТ» - 30 грн за одну друковану сторінку формату А4. Розрахунок ведеться за загальною кількістю сторінок. Оплата проводиться після того, як стаття пройде рецензування, формальне редагування, перевірку на ознаки плагіату і буде прийнята до друку. Реквізити та точна сума для оплати повідомляються автору особою відповідальною за підготовку Збірника до друку.

Зразок оформлення статті